วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ส.ค. 2560 อท0023.1/ว2761 ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" (ประกาศมาแล้ว 205 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2560 อท 52902/336 ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) (ประกาศมาแล้ว 214 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2560 อท 0023.3/ว2244 การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น CCIS (ประกาศมาแล้ว 241 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2560 อท 0023.3/ว1115 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา"และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก "SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD ๒๐๑๗" (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2560 อท ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๕ แจ้งเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS (ประกาศมาแล้ว 353 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2560 อท ๐๐๒๓.๓/ว ๘๗๘ การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... (ประกาศมาแล้ว 354 วัน) ประเภท1